Tedarikçi Politikası


TEDARİKÇİ POLİTİKAMIZ

GİRİŞ
XİNERJİ Teknoloji Hizmetleri LTD.ŞTİ. %100 Türk sermayeli bir kuruluş olup, XİNERJİ’nin yerelde Türkiye Cumhuriyeti ve BM çapında kabul görmüş etik değerleri ön planda tutan anlayışı doğrultusunda faaliyet göstermekte ve aşağıda açıklanan kurallara uyum sağlanması koşulu ile Tedarikçileri ile iş ilişkisini tesis etmektedir. Merkezi İstanbul’ da bulunan XİNERJİ, Bilgi Teknolojileri Hizmeti veren kuruluşlarından biridir.

XİNERJİ aşağıda belirtilen kuralları benimsemiş olup bu kuralları desteklediğini alenen açıklamıştır:
* Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu (Turkey’s Human Rights Institute)
* BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (UN Universal Declaration of Human Rights)
* BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)
XİNERJİ, yukarıda belirtilen ilkeler ve diğer standartlar temelinde organizasyon çapında geçerli olan Tedarikçi Davranış Kuralları geliştirmiştir ve XİNERJİ, ticari ilişki içinde olduğu herkesten ve firmalardan aşağıdaki temel ilkeleri benimsemesini bekler:
* Kendi kültürü bağlamında XİNERJİ’nin etik standartlarına saygı göstermek
* Aynı adil ve dürüst iş ilişkileri ilkesini kendi çalışanları, alt yüklenicileri ve diğer üçüncü şahıslar dahil iş yaptığı diğer tüm kişilerle ilişkilerine uygulamak
* Bu politika kapsamındaki standartları kendi tedarik zincirinde uygulamak
Çevre ve toplum üzerinde yarattığımız etkilere yönelik anlayışımız, sürdürülebilirlik gelişmeye devam etmektir. XİNERJİ’nin bu kuralları düzenli olarak gözden geçirerek gerektiğinde revize eder ve tedarikçilerinden yapılan revizeleri benimsemelerini bekler.

1.İzleme
Düzenli ve tekrar eden bir iş ilişkisi içinde olduğumuz tedarikçiler bu kurallara uygunluğu sağlayacak yönetim süreçlerini uygulamaya geçirmelidir. Ayrıca tedarikçiler XİNERJİ markasına muhtemel olumsuz etkisini azaltmak amacıyla tedarik zincirlerini izlemek ve tedarik zincirlerinin bu kuralların amacına uygunluğunu sağlamak için makul çabayı göstermek zorundadır.
XİNERJİ, tedarikçinin XİNERJİ Davranış kurallarıyla ilgili politikalarını, prosedürlerini ya da diğer belgelerini rasgele incelemeye yetkilidir. XİNERJİ bazı durumlarda tedarikçinin bu kurallara uygunluğunu yerinde denetlemeyi talep edebilir.

2.Uygunsuzluk
Tedarikçi tam uygunluk için bu kurallardaki tüm şartlara uygun hareket etmelidir. Bazı gerekli şartlar “zorunludur” ifadesiyle belirtilmiştir. XİNERJİ başlangıçta daha esnek olduğu şartlar içinse (“-meli”, “-malı” ifadesi ile belirtilmiştir) tedarikçinin tam uygunluğu sağlayacağı bir zaman çizelgesi içeren bir gelişme planının hazırlanmasını talep eder.
Sürekli sürdürülebilirlik alanında tedarik ortaklarımızla işbirliği içinde çalışmayı hedefleriz. Tedarikçinin ya da alt yüklenicisinin bu Kurallara aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde, XİNERJİ iyileştirme planı üzerinde tedarikçi ile birlikte çalışır. Ancak sorun ciddiyse ya da makul bir zaman çerçevesi içinde çözülemezse, XİNERJİ azaltma ya da son verme dahil sözleşme koşullarını gözden geçirmek üzere harekete geçebilir.

3.Tedarikçi Davranış Kuralları 

Ekonomik
Ekonomik sürdürülebilirlik, kar elde etmeye ve çalışanlara, yatırımcılara ve şirketin faaliyet gösterdiği topluma ekonomik fayda sağlamaya odaklanır. Etik bakış açısıyla, XİNERJİ ticari işlemlerin ilgili tüm taraflara ekonomik fayda sağlaması gerektiğine ve ilişkilerin adil ve dürüst iş ilişkileri ilkesine dayanması gerektiğine inanır.
3.1. Tedarikçiler yerel mevzuata uygunluk gibi unsurları, rüşvet ve ahlaksızlığa karşı duruşu dahil temel iş ilkelerini İş Standartları İlkelerine ya da benzer bir prosedüre dahil etmek zorundadır.
3.2. Tedarikçiler kendi tedarikçileri ve alt yüklenicileri ile makul ödeme politikalarına sahip olmalıdır.


Çevresel
XİNERJİ, sürdürülebilir ticari faaliyetler için sınırlı kaynaklara sahip olduğumuzu kabul etmemiz gerektirdiğine inanır ve bu doğrultuda tedarikçilerinin XİNERJİ’nin çevresel sorunlara ilişkin hedeflerini desteklemelerini bekler.
3.3. Tedarikçiler karbondioksit (CO2) emisyonu, atıklar, enerji ile tahta ve kağıt yönetimini ele alan, faaliyetlerinin boyutuna ve niteliğine uygun yazılı bir “Çevre Prosedürü”ne (environmental policy) sahip olmak zorundadır.
3.4. Tedarikçilerin, ideal olarak temel çevresel göstergelerle ilgili veri temin edebilen yeterli eğitime sahip bir personel ile “Etkin Bir Dahili Çevre Yönetim Programı”na (effective internal environmental management programme) sahip olmalıdır.
3.5. Tedarikçiler çevrenin korunmasına ve tehlikeli ve zararlı maddelerin ele alınmasına ilişkin tüm kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır.
3.6. Tedarikçiler, tehlikeli ve/veya Zararlı Maddeleri asgari seviyede tutmak ve gerekli tüm zararlı maddeler için “Ürün Güvenlik Veri Formu” bulundurmak zorundadır.
3.7. Tedarikçiler faaliyette bulundukları toplumlarda çevreyi iyileştirmek için aktif olarak çalışmalı, söz konusu iyileştirmeyi sağlayacak girişimleri takip etmelidir.

4.Sosyal
XİNERJİ tedarikçilerden çalışanlarının insan haklarına saygı göstermelerini ve faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerde ve toplumlarda geçerli ilgili tüm kanun, yönetmelik ve talimatlara uygun hareket etmelerini bekler.
İstihdam Koşulları
4.1. Tedarikçiler zorla çalıştırılan işgücü kullanımını yasaklamak ve ister yerel isterse göçmen olsun çalışanlarına tercih ettikleri zaman işten ayrılma hakkı ve yeterliliği tanımak zorundadır.
4.2. Tedarikçiler çocuk işçi çalıştırılmamasını ve genç çalışanların yerel yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak zorundadır.
4.3. Tedarikçiler ücretlerin yetkisiz kesintiler olmaksızın yasal olarak öngörülen minimum ücretleri ve sektör standartlarını karşılamasını sağlamak zorundadır.
4.4. Tedarikçiler çalışma saatlerinin yerel yönetmeliğe ve sektör uygulamasına uygun olmasını ve gönüllü mesainin gerçekleştirilebilir seviyelerde olmasını sağlamalıdır.
4.5. Tedarikçiler tüm çalışanlarına adil davranmak ve istihdam uygulamalarında hiçbir gruba karşı ayrımcılık yapmamak zorundadır.
4.6. Tedarikçiler çalışanların yasal olarak örgütlenme ve işçi sendikaları gibi kurumlara katılma hakkını engellememek zorundadır.
4.7. Tedarikçiler ruhsal, fiziksel ya da sözlü istismarı yasaklayan hükümler içeren ve açık ve bütünsel bir şekilde uygulanan disiplin uygulamaları ve şikayet prosedürleri temin etmelidir.
4.8. Tedarikçiler yerel kanunlara ve yönetmeliklere uymak ve işgücünün sağlık ve refahına saygı göstermek suretiyle güvenli bir çalışma ortamı sağlamak zorundadır.

5.Toplum
5.1. Tedarikçiler faaliyetlerini sürdürdükleri toplumların insan haklarına saygı göstermek zorundadır.
5.2. Tedarikçiler faaliyette oldukları toplumları iyileştirmeye uğraşmalıdır.

 

 

 

Back to top