Sağlık ve Güvenlik Politikası


SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKAMIZ

OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

 

1.KAPSAM 1.1 KURULUŞ KAPSAMI

Bu kitap, şirketimizin, TS 18001 konusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin tüm maddelerinin özetini verir.
Tarif edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS 18001 standartları şartlarının sağlandığını açıklar. Bu kitapta fonksiyonları tanımlanmış her yönetici / bölüm / çalışan kendi yetki düzeyinde kitabın şartlarını yerine getirmekten sorumludur.

 

1.2. HARİÇ TUTMA

Firmamızda uygulanacak olan TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde hariç tutulan bir madde yoktur.

 

2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabında ve Prosedürlerinde, Talimatlarında diğer standartlara atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiştir. Atıf yapılan standartlar aşağıda liste halinde verilmiştir.

 

3. TERİMLER VE TARİFLER

Bu standardın amacı bakımından TS 18001 standartlarında verilen terimler ve tarifler uygulanır.
Tedarik zincirini tanımlamak için kullanılan ve aşağıda verilmiş olan terimler, mevcut kullanımı yansıtmak için kullanılmaktadır.
Tedarikçi –> Kuruluş –> Müşteri
“Kuruluş” terimi bu kitapçıkta hizmet sektöründe faaliyet gösteren XİNERJİ TEKNOLOJİ HİZM. LTD. ŞTİ.”yerine kullanılmıştır. Aynı şekilde “Tedarikçi” terimi ise malzeme/teçhizat/donanım ve hizmet satın alınan kuruluşlar yerine kullanılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı: İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin temelini oluşturan; İSG politika ve hedeflerini, İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini, çalışma yöntemlerini açıklayan en üst düzeydeki doküman; prosedürler ve faaliyetleri sorumlularıyla, ilgili kayıtları tanımlayan ve gösteren dokümandır.
Talimatlar: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi faaliyetini ayrıntılı tanımlayan dokümanlar
Dış Dokümanlar: Firma içinde kullanılan fakat firma dışından temin edilen formlar, teknik şartnameler, yasal mevzuat ve standartlardır.
Yönetim Sistemi: Politika ve hedefleri oluşturma ve bu hedefleri başarma sistemi.
İSG Yönetim Sistemi: kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır.
Kaza (İş Kazası): Ölüme, hastalığa, yaralanmaya hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay.
Tetkik: Faaliyet ve faaliyetlere bağlı sonuçların planlana düzenlemelere uygunluğunu ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulandığını kuruluşun politikasını ve hedeflerini gerçekleştirmek için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan sistematik inceleme.
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun İSG politikasına bağlı olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansında ilerleme sağlamak için İSG yönetim sistemini geliştirme süreci.
Tehlike: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek potansiyel kaynak veya durum.
Tehlike Tanımlanması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.
Olay: Kazaya sebep olan veya olabilecek potansiyele sahip olay.
İlgili Taraflar: Kuruluşu İSG performansı ile ilgilenen, yada bu performanstan etkilenen grup ve ya şahıs.
Uygunsuzluk: Doğrudan veya dolaylı olarak yaralanma, hastalık, malın zara görmesi çalışılan yerin hasar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek kanunlardan işlemlerden,uygulamalardan ve çalışma standartlarından sapma.
Hedefler: Kuruluşun kendisinin başarmak için İSG performansı türünden koyduğu amaçlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği: Çalışanların, geçici işçilerin, müteahhit personelin, ziyaretçilerin ve çalışma alanındaki diğer insanların sağlığını ve güvenliğini etkileyen faktörler ve şartlar.
Performans: Kuruluşun İSG politika ve hedefleri temel alınarak kuruluşun sağlık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili İSG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.
Risk: Meydana gelebilecek Zaralı bir olayın sonuçları ve oluşma olasılığının bileşkesi.
Risk Değerlendirmesi: Tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek.
Güvenlik: Kabul edilemez zarar riski içerme durumu.
Kabul Edilebilir Risk: Kuruluşun yasal zorunluluk ve kendi İSG politikası dikkate alındığında dayanabileceği düzeye indirilmiş risk.

 

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. GENEL ŞARTLAR

İSG Yönetim sisteminde kuruluşumuz, TS 18001 şartlarına uygun olarak İSG yönetim sistemi unsurlarını dokümante etmiş ve uygulanması ile sürekliliği etkin bir şekilde sağlamaktadır. Kuruluş İSG yönetim sisteminde bir İSG heyeti oluşturmuş ve aşağıda belirtilen İSG yönetim sistemi unsurlarının etkin bir şekilde uygulanması için gerekli şartları için çalışma ortamını hazırlamaktadır.
– İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
– Planlama
– Uygulama ve Çalıştırma
– Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
– Yönetimin gözden geçirmesi

 

4.2. İSG POLİTİKASI

Kuruluşumuz, üst yönetimi tarafından onaylanmış, İSG konusundaki hedefleri ve İSG performansını yükseltme taahhüdünü ortaya açıkça koyan bir İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmuştur. Kuruluşumuz İSG politikasını oluştururken aşağıdaki kriterleri dikkate alınmıştır;
– Kuruluşumuzun bir bütün olarak işi ile ilgili politika ve hedefleri
– Kuruluşumuzun İSG tehlikeleri
– Yasal ve diğer gereksinimler
– Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisinde bulunabilecek diğer ilgili tarafların gereksinimleri
– Kuruluşumuzun geçmiş ve şimdiki İSG performansı
– Sürekli gelişim için fırsatlar ve gereksinimler
– Gerekli kaynaklar
– Çalışanların katkısı
– Tedarikçi ve diğer dış personelin katkısı


Kuruluşumuzun yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde bulundurarak etkin bir şekilde belirlemiş ve açıklamış olduğu İSG politikası;

– Kuruluşumuzun yapısına ve İSG risklerinin büyüklüğüne uygun
– Sürekli iyileştirme için bir taahhüt içeren
– Asgari olarak yürürlükteki uygulanabilir İSG yasalarına ve yönetmeliklerine ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdü içeren
– Dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta
– Çalışanların bireysel İSG sorumlulukları konusunda bilinçlendirmek amacıyla tüm çalışanlara duyurulmuş
– Müşteri, ziyaretçi ve işletme sınırları içerisine girebilecek ilgili taraflar için ulaşılabilir düzeyde
– Kuruluşumuz için uygunluk ve geçerliliğini sürmesini sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmektedir.
Kuruluşumuzun oluşturmuş olduğu İSG politikası firmamızın merkezinde ve birimlerimizde İSG performansında etkilenebilecek çalışanlara ve ilgili taraflara çeşitli yerlerde asılmak kaydıyla iletilmesi sağlanmaktadır.
Ayrıca İSG politikasının süregelen uygunluk ve etkinliğinin devamını sağlamak için, uygulanabilir yasalara ve organizasyon şartlarına uyumunu değerlendirmek, tanımlanmış İSG tehlikelerinin büyüklüğüne uygunluğunu ve İSG hedeflerini karşılama düzeyini değerlendirmek için periyodik olarak yapılan yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmektedir.

 

4.3 PLANLAMA

4.3.1. Tehlikelerin Tanımlanması, Risk Değerlendirilmesi ve Risk Kontrolü İçin Planlama

Kuruluş tehlikelerin tanımlanmasını, risklerin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için ve gerekli kontrol ölçümlerinin uygulanması için İş Sağlığı ve Güvenliği Planlama Prosedürü oluşturmuştur. Oluşturulan bu prosedür;
– Rutin ve rutin olmayan faaliyetleri ve potansiyel acil durum koşulları
– İşyerindeki tüm personelin faaliyetlerini (tedarikçiler ve misafirler dahil)
– İş yerindeki organizasyon ya da diğer bir kaynak tarafından sağlanan olanakları kapsamaktadır.
İSG Planlama prosedüründe belirtilmiş olan tehlikelerin tanımlama ve risk değerlendirme konusundaki metodolojisi;
– Kapsamı, yapısı ve zamanlamasına göre reaktif olarak tanımlanmıştır.
– Risklerin sınıflandırılmasını ve kontrol edilebilecek veya ortadan kaldırabilecek olan risklerin belirlenmesini sağlamaktadır.
– İşletme deneyimleri ve uygulana risk kontrol yöntemlerinin yeterliliğine göre tutarlıdır.
– İş yerindeki gereksinimlerin belirlenmesi, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması ve/veya işletme kontrollerinin geliştirilmesi için girdi sağlamaktadır.
– Gerekli faaliyetlerin etkili ve zamanında uygulandığının izlenmesini sağlamaktadır.
Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçleri aşağıda belirtilen unsurları içerecek şekilde İSG Planlama prosedüründe belirtilmiştir;
– Tehlikelerin belirlenmesi
– Risklerin sahada mevcut(yada önerilen) kontrol önlemleriyle değerlendirilmesi(özel tehlikelere maruz kalma, kontrol önlemlerinin başarısız olması,yaralanma veya hasarın potansiyel ciddi sonuçları da dikkate alınarak)
– Arta kalan riskin tolere edilebilirliğinin değerlendirilmesi
– İlave risk kontrol önlemlerinin gerekliliğinin belirlenmesi
– Risk kontrol önlemlerinin riski tolere edilebilir düzeye indirmede yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi
Tehlikelerin belirlenmesi, risk değerlendirilmesi, risk kontrol süreçleri proaktif bir yaklaşımda proje başlatılmadan önce gerekli risk azaltma ve kontrol önlemleri uygulanmaktadır.
Tehlikelerin tanımlanması, risk değerlendirilmesi ve risk kontrol süreçleri yerine getirildikten sonra gerekli olarak tanımlanmış herhangi bir düzeltici ya da önleyici faaliyet varsa bu faaliyetlerin zamanında bitirilmesinin izlenmesi “Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne” göre yapılır.
Oluşturulmuş İSG Planlama prosedürü, tanımlanmış tehlikeler ve risk değerlendirme kayıtları Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında tekrardan gözden geçirilir.

 

4.3.2. Yasal ve Diğer Şartlar

Kuruluş kendisi için uygulanabilir olan yasal şartlar ve diğer iş sağlığı ve güvenliği şartlarını tanımlamak ve yerine getirmek için “Kanun ve Yönetmelikleri İzleme Talimatı” oluşturmuştur.
Oluşturulan bu talimatta geçerli yasal ve diğer şartlar tanımlanmış ve bu şartların nasıl izleneceği, hangi kaynaklardan elde edileceği ve bu faaliyetlerden sorumlu kişiler belirtilmiştir.
Elde edilen yasal ve diğer şartlarla ilgili kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler dış kaynaklı doküman olarak saklanmakta, bu dokümanlardaki değişiklikler “Doküman Kontrolü Prosedüründe” belirtilen yönteme göre yapılmaktadır.
Diğer Şartlar : Uygulamamızda; ilgili raporlar, aynı şekilde veya benzer sektörlerdeki en iyi uygulamalar, müşterilerimizin şartları

 

4.3.3. Hedefler

Kuruluşumuz, uygun olan her bir fonksiyon ve düzeyde Üst Yönetim tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini belirlemiş ve dokümante etmiştir.
Kuruluş İSG kapsamında hedeflerini oluştururken yasal ve diğer şartları, İSG zararlarını, risklerini, teknolojik seçenekleri, daha önce karşılaşılan uygunsuzluklar, kazalar, çalışanların görüşleri ve işletme şartlarını dikkate almıştır. Ayrıca prosesler bazında ölçülebilir performans kriterleri belirleyerek proses performansları takip edilmektedir. Hedefler sürekli iyileşme taahhüdünü içererek İSG politikasıyla tutarlıdır.

 

4.3.4. İSG Yönetim Program(lar)ı

Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için İSG program(lar)ını hangi durumlarda ve ne şekilde oluşturulacağını “İSG Planlama Prosedüründe” açıklamış ve dokümante etmiştir. Bu dokümantasyon
– Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflerin başarılması için atana sorumluluk ve yetki;
– Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesini İçermektedir.

 

4.4. UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.1. Yapı ve Sorumluluk

İSG Yönetim sistemini çalıştırmak için, organizasyonun risklerini etkileyen faaliyetler, çalışmalar ve süreçleri yönetmek, gerçekleştirmek, doğrulamak için İSG Heyeti oluşturmuştur.
İSG heyetinde (GT.11);
– Yönetim Temsilcisi
– Çalışanlar adına çalışan temsilcisi/ temsilcileri
– İşletmeyi çok iyi tanıyan veya uzun zamandır çalışan personel
İSG heyetinde yer alan kişilerin rolleri, sorumlulukları ve yetkileri “Organizasyon El Kitabında” dokümante edilmiş ve Organizasyon Şeması ile duyurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda asıl sorumluluk üst yönetimindir. Kuruluşumuz, üst yönetimden bir üyeyi İSG yönetim sisteminin gereği gibi uygulanmasından ve kuruluşun tüm birimlerinde ve yönetim kademlerinde gereksinimlerin sağlanması için Yönetim Temsilcisi olarak atamıştır.
Yönetim Temsilcisinin;
– İSG gereksinimlerinin OHSAS spesifikasyonuna uygun olarak sağlandığı, uygulanıp uygulanmadığı ve sürdürüldüğünü
– İSG yönetim sisteminin performans raporlarının üst yönetime gözden geçirmesi için sunulduğu ve İSG yönetim sisteminin geliştirilmesine teşkil ettiğini
garanti altına almıştır.
İlgili Dokümanlar
– OHSAS 18001 El Kitabı
– Kalite El kitabı

 

4.4.2. Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik

Kuruluşumuzda çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğini etkileme ihtimali olan görevleri yerine getirebilmesi için yetkinlik planları oluşturulmuştur. Personel alımı bu kriterler dikkate alınarak yapılır.
Yönetim Temsilcisi, geçen yıllarda verilen eğitimlere, İSG yönetim sistemi gereksinimlerine, İSG politikası ve prosedürlerine uyumun önemi,çalışanların yaptıkları işin ,iş sağlığı ve güvenliği açısından yaptığı aktif ya da potansiyel sonuçlara, kişisel İSG performanslarını geliştirme yararlarına, hizmet ve sistem performansına, teknolojik gelişmelere, kuruluş içi tetkik sonuçlarına vb. ilgili bölümlerden gelen eğitim ihtiyaçlarına göre oluşturulan eğitim planlarını yapar.
Eğitimler Sorumluluk, yetenek ve okur yazarlık düzeyi ve risklere göre farklılıklar olacağını dikkate almaktadır. Planda eğitim faaliyetlerinin zamanı, konusu ve kimin vereceği ve eğitimin nasıl yapılacağı belirlenir. Firmamızda yapılan eğitim faaliyetleriyle personelin yaptığı faaliyetlerin önemi ve uygunluğu konusunda farkında olması sağlanır. Gelişen ve değişen İSG şartların firmamıza yansıması eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımıza iletilir. İSG Hedeflerine nasıl ulaşılacağı ya da nasıl katkıda bulanabileceğinin haberdar olması konusunda personel, verilen eğitimler ile bilgilendirilir. Eğitim faaliyetlerinin etkinliği; eğitim sonucu yapılan iş başında gözlem, anket veya gerek görülmesi halinde sınavla değerlendirilmektedir. Gerekli durumlarda, İSG sisteminde özel durumlarda uzman kişilerden eğitim (ilkyardım eğitimi, yangın, deprem vb .doğal afetler halinde yapılması gerekenlerle ilgili eğitimler) plan dahiline alınmaktadır.

 

4.4.3. Danışma ve İletişim

Kuruluşumuz. Üst Yönetimi İSG Politikası, şartlar, hedefler ve başarılarını duyurmak ve çalışanları tarafından anlaşılmasını sağlamak amacı ile ilan tahtaları, elektronik posta vb. işitsel iletişim araçlarını kullanarak gerekli bilgiyi gerekli yerlere iletir. Kuruluşumuzda yapılan toplantılar, eğitimler, prosedürler ve formlar da birer iletişim unsurudur.
Çalışanlara;
– Risklerin yönetimi için prosedürlerin ve politikaların geliştirilme ve gözden geçirilme çalışmalarına katılmaları
– İşyerindeki sağlık ve güvenliği etkileyecek değişiklikler yapılırken görüş bildirmeleri
İçin İSG Yönetim Sisteminde görev alan Yönetim Temsilcisi ve diğer İSG heyetinde bulunan kişilerin kim olduğu yönetim tarafından onaylanan atama yazıları ve organizasyon şemalarıyla duyurulmaktadır. Ayrıca tehlikeli çalışma ortamlarında misafirler, tedarikçi kuruluşların çalışanları ve iş yerinde bulunabilecek herkes için görünebilecek şekilde ikaz ve uyarı levhaları asılmaktadır.

 

4.4.4. Dokümantasyon

Kuruluşumuzda İSG yönetim sistemi için gerekli olan aşağıdaki dokümanlar, dokümante edilmiş olup, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Bu dokümanlar;
– İSG politikası ve İSG hedefleri
– İSG El Kitabı
– Zorunlu Prosedürler
– Talimatlar
– Organizasyon El Kitabı (Görev tanımları)
– Dış dokümanlar
– Şartnameler
– Acil eylem planları
Proseslerin izlenmesini ve sürekli gelişimini sağlayacak, müşteri ve standardın isteklerini kuruluşumuz tarafından karşılandığını kanıtlayacak kayıtlar oluşturulmuştur

 

4.4.5. Doküman Kontrolü

Kuruluşumuzda, İSG Yönetim Sistemi dokümanları için ihtiyaç duyulan kontrolleri tanımlamak için Doküman Kontrolü Prosedürü hazırlanmıştır. Bu prosedür şu hususları içermektedir:
– Dokümanların yayımlanmadan önce yeterlilik açısından onaylanmasını,
– Dokümanların gözden geçirilmesini, gerektiğinde güncelleme yapılmasını ve tekrar onaylanmasını,
– Yürürlükte bulunan dokümanların güncel revizyonlarının birimlerde bulunmasının sağlanması,
– Kullanılan dış kaynaklı dokümanların tanımlanmasını ve dağıtımının yapılmasını,
– Güncelliğini yitirmiş dokümanların işaretlenmesi için yöntemleri.

 

4.4.6 Çalıştırma Kontrolü

Kuruluş, kontrol önlemleri alınması gerektiği risklerle ilgili uygulama ve faaliyetleri tanımlamış ve yapılacak faaliyetler bakım çalışmaları dahil olmak üzere” İşlem Kontrolü Talimatında” belirtilmiştir.
Oluşturulan bu talimatta;
– Yoklukları İSG politika ve hedeflerinden sapmalara neden olabilecek durumlar ve yol açacakları diğer durumlar belirlenmiş ve dokümante edilmiştir. Bu durumların kontrol etmek için yapılacaklar belirlenmiş , uygun ve etkili olduklarını garanti altına almak için Yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmekte ve gerektiği durumlarda da revize edilmektedir.
– Faaliyet kriterleri şart koşulmakta
– Satın alınan ve/veya kullanımda olan mal,teçhizat ve servislerin, belirlenmiş riskleri ile ilgili durumları belirtmekte
– İSG risklerini kaynağında yok etmek yada azaltmak için işyeri, süreç, montaj, makine,
– işletme yöntemlerini tanımlamıştır.

 

4.4.7. Acil Durum Hazırlığı ve Yapılması Gerekenler

Kuruluşumuz, potansiyel olayları ve acil durumları, bu durumlarda yapılacakları belirleyen ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık ve yaralanmaları önlemek ve azaltmak amacıyla “Acil Durum Hazırlığı Prosedürü “ oluşturmuştur. Bu talimat hazırlanırken;
– Tehlikelerin Belirlenmesi, Risk Değerlendirilmesi Ve Kontrolü Sonuçları
– Bölgesel Acil Servislerin Mevcudiyeti
– Yasal Ve Diğer Şartları
– Yaşanmış Acil Durum, Kaza yada Olaylara İlişkin Deneyimleri
– Benzer Kuruluşların Önceki Kaza,Olay Yada Acil Durum Deneyimlerini
– Acil Durum Ve Pratik Uygulamaların Gözden Geçirme Çalışmaların Ve Sonraki Faaliyetlerin Sonuçlarını
dikkate almıştır.
Acil hal kapsamları yine bu talimatta belirlenmiştir. Bu kapsamda yer alan durumlar için tatbikatların planlanması eğitim planları dahilinde yapılmaktadır.

 

4.5. KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4.5.1. Performans Ölçümü ve İzleme

Kuruluş İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için “Performans İzleme ve Ölçme Prosedürü” oluşturmuştur. Bu talimatla aşağıda belirtilenleri içermektedir;
– Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun hem nitel hem de nicel ölçümleri
– Kuruluşun İSG hedeflerinin karşılanma derecesinin izlenmesini
– İSG yönetim program(lar)ı, çalışma kriterleri ve uygulanabilir yasalara ve düzenleme gereksinimlerine uyumu izlemek için proaktif performans ölçümleri
– Kazalar, hastalıklar, olaylar (kayba ramak kalmaları da sağlayan) ve İSG performansının yetersiz olduğu zamanların izlenmesi için reaktif performans ölçümleri
– Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştıracak biçimde izlem ve ölçümlerin sonuç ve verilerin kaydedilmesini
Kuruluşumuzun İSG yönetim sistemi hem reaktif hem de proaktif izleme yöntemlerini kullanmaktadır.
– Proaktif izleme Kuruluşumuzun İSG faaliyetlerinin sisteme uygunluğunu izlemek için kullanılmaktadır.
– Reaktif izleme ise İSG yönetim sisteminin hatalarını bulmak, analiz etmek ve kaydetmek için kullanılmalıdır.
Reaktif ve proaktif izleme sonuçları İSG hedeflerine ulaşmadaki etkinliği ölçmek için kullanılır.

 

4.5.2. Kazalar, Vakalar, Uygunsuzluklar,Düzeltici ve Önleyici Faaliyet

Kuruluşumuz;
– Kazaların, olayların ya da uygunsuzlukların araştırılması ve ele alınması
– Kazalardan olaylardan yada uygunsuzluklardan kaynaklanan sonuçları hafifletmek üzere faaliyetler yürütülmesi
– Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve bitirilmesi
– Gerçekleştirilen düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin doğrulanması İçin “Kaza, Olay ve Uygunsuzlukları İnceleme Prosedürü”,”Düzeltici Önleyici Faaliyetler Prosedürü” oluşturmuştur.

 

4.5.3. Kayıt ve Kayıtların Yönetimi

Kuruluşumuzda İSG yönetim sisteminin kayıtlarının tanımlanması ,saklanması ve ortadan kaldırılması için “Kayıtların Kontrolü Prosedürü” oluşturmuştur. Kuruluşumuzda “Kayıtların Kontrolü Prosedürü”ne uygun olarak tutulan kayıtlar şunlardır:
– Dokümanların ve Kayıtların kontrolüne ilişkin kayıtlar
– İç tetkik kayıtları,
– Düzeltici ve Önleyici faaliyet kayıtları,
– Yönetimin sistemlerinin gözden geçirmesine ilişkin kayıtlar,
– Eğitim kayıtları
– İSG planlama kayıtları
– İSG program(lar)ı
– Kaza, olay ve uygunsuzluk kayıtları
– Performans ölçümü ve izleme faaliyetlerinin kayıtları
– Acil eylem planları
Bütün İSG Yönetimi kayıtları okunaklı, hasara, bozulmaya ve kaybolmayı önleyecek uygun çevre şartları sağlanmış ortamlarda tekrar kolaylıkla kullanılabilecek şekilde muhafaza edilir. İSG Yönetimi kayıtlarının saklama süreleri Kalite Kayıtları Listesine göre belirlenmiş ve kayıt edilmiştir. İSG Yönetimi kayıtları saklama süresi içerisinde gerekli görüldüğü takdirde değerlendirme amacı ile ulaşılabilir şekilde korunur.
Kuruluşumuzda, İSG Yönetim Sistemini etkileyen tüm dokümanların kayıtları Kayıtlarının Kontrolü Prosedüründe belirtilen şekilde ve sürelerde saklanır.

 

4.5.4. Tetkik

Kuruluşumuz, periyodik İSG yönetim sistemi tetkiki için iç tetkiklerin planlanması, yürütülmesi, sonuçlarının raporlanması ve kayıtların muhafaza edilmesi ile ilgili sorumluluklar ve şartların sağlanmasına ilişkin yöntemlerin belirlenmesi için dokümante edilmiş“iç Tetkik Prosedürü” oluşturulmuştur. Kuruluş İçi Tetkiklerimizi faaliyet alanlarımızın önemi göz önüne alınarak
Yönetim Sistemi Standartlarına uygunluğu esas alınarak planlanır. Tetkiklerimiz; tetkik edilen faaliyetten doğrudan sorumluluğu olmayan personel tarafından gerçekleştirilir. Takip Tetkiklerimiz aynı ekip tarafından gerçekleştirilir. Tetkikler sonucunda çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler belirlenir ve bölüm sorumluları bu faaliyetleri yapar. İç kalite tetkikler yılda iki defa yapılır. Tetkik sonuçları yönetimin gözden geçirme toplantılarına Yönetim temsilcisi tarafından rapor olarak sunulur.
Yapılan tetkiklerle;

 

– İSG Yönetim sisteminin

1. OHSAS şartlarını da kapsayacak şekilde, İSG yönetim sisteminde planlanan düzenlemelere uygun olup, olmadığı
2. Uygun biçimde uygulanıp, uygulanmadığı
3. Organizasyonun politika ve hedeflerini karşılamada etkin olup,olmadığı belirlenmektedir.

– Geçmiş tetkiklerin sonuçları
– İSG Risk Değerlendirme kayıtları
– İSG programları
– Acil hal durumu planları
– Tatbikat değerlendirmeleri
– İzleme ve Ölçme Kayıtları
– Düzeltici ve önleyici Faaliyet Kayıtları ve bunların takibi
– Kaza, vak’a ve uygunsuzluk kayıtları
– Verilen veya planlanan eğitimler ve değerlendirme sonuçları
– Çalışanların sisteme yaklaşımları
– Organizasyonun yapısı, görev, yetki ve sorumluluklar
– Prosedürlerin ve talimatların uygulanması ve ulaşılabilirliği
– Gözden geçirilmekte ve Yönetime tetkik sonuçları konusunda bilgi sağlamaktadır.

 

4.6. YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ

Standardın bu maddesi için Yönetim Gözden Geçirme Proses Şeması oluşturulmuştur. Üst Yönetim kuruluşun İSG Yönetim Sistemini, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için yılda iki defa Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları yapar. Bu zamanların dışında da Yönetim Temsilcisi veya Genel Müdürün gerek görmesi durumunda periyodik toplantılar dışında da toplantılar yapılabilir. Bu toplantıların kayıtları Yönetim Temsilcisi tarafından muhafaza edilmektedir. Yönetimin gözden geçirmeleri İSG politikası ve İSG hedeflerinin modifikasyonu da dahil olmak üzere değişim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetim sistemindeki iyileştirme fırsatlarının açığa çıkarılmasını içerir.
Yönetim Temsilcisi, toplantının gündemini ve görüşülecek konuların tespitini, alınan kararların kayıtlarının tutulması ve ilgili birimlere duyurulmasını, toplantı tutanaklarının orijinalleri muhafaza edilmesini sağlar. Yönetim temsilcisi alınan kararların takibi, koordinasyonu ve kontrolünü yapar. Ayrıca toplantı tutanaklarının fotokopisi katılımcıların dikkatlerine sunulur.

 

 

 

Back to top